TEISMOLEIDIMAI.LT PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Jei kontekstas nereikalauja kitos reikšmės, šiose sąlygose ("Sąlygos") sąvokos turi reikšmes, nurodytas žemiau:„Sutartis“ reiškia teisinių paslaugų ir atstovavimo (pavedimo) sutartį tarp Kliento ir teismoleidimai.lt įgalioto asmens, sudarytą Klientui sutikus su Sąlygomis, pasirašytą elektroninėmis priemonėmis, esančiomis teismoleidimai.lt tinklalapyje ir (arba) programėlėje. Sutarties pagrindu Klientas išduos aiškiai išreikštą įgaliojimą teismoleidimai.lt įgaliotam asmeniui atlikti teisinius veiksmus ir veikti Kliento naudai visais su teismo leidimo gavimu susijusiais tikslais, įskaitant kreipimąsi į teismą ir teismo leidimo iš teismo gavimą. Sąlygos kartu reiškia ir Sutartį.


„Teisinis atstovas“ reiškia kliento (-ų) įgaliotą asmenį (teisininką) veikiantį jo (jų) vardu ir interesais dėl pavedimo.


„Klientas“ reiškia asmenį, sutikusį su Sąlygomis bei siekiantį gauti teismo leidimą naudojantis teismoleidimai.lt įgalioto asmens pagalba.


„Privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimai“ reiškia visus taikytinus įstatymus ir taisykles, susijusius su asmens duomenų tvarkymu ir privatumu, įskaitant, kur taikoma, gaires ir elgesio kodeksus (jeigu tokių būtų), išleistus atitinkamų priežiūros institucijų, ir jų atitikmenis bet kurioje aktualioje jurisdikcijoje (nesvarbu privalomus ar ne).


„teismoleidimai.lt“ reiškia platformą, kurios tikslas – suteikti teisinę paslaugą, apimančią ir teisinį atstovavimą, Klientui, siekiančiam gauti iš teismo leidimą įkeisti ar parduoti gyvenamąją patalpą arba priimti palikimą, ar atsisakyti nuo palikimo nepilnamečio vaiko vardu.


Aukščiau išdėstytos sąvokos turi būti naudojamos sudarant ir vykdant visus dokumentus ar sandorius, susijusius su Sąlygomis.


I. Sutartis


1. Kientas (-ai) suteikia teismoleidimai.lt paskirtam Teisiniam atstovui įgalinimus veikti Kliento (-ų) vardu ir interesais dėl pavedimo: (i) Atstovauti Klientą (-us) visų instancijų teismuose, visose organizacijose, antstolių kontorose, notarų biuruose, valstybės bei kitose įstaigose (tame tarpe VĮ Registrų centre), taip pat santykiuose su fiziniais ar juridiniais asmenimis dėl teismo leidimo gavimo pagal Kliento (-ų) pateiktus ir/ar paties Teisinio atstovo su Kliento (-ų) sutikimu surinktus duomenis ir dokumentus; (ii) Rinkti išimtinai tik su pavedimu susijusius duomenis ir dokumentus teismo leidimui gauti iš su pavedimo vykdymu susijusių įstaigų, institucijų, Lietuvos bei užsienio fizinių ar juridinių asmenų; (ii) Ruošti su pavedimo vykdymu susijusius dokumentus teismo leidimui gauti; (iii) Teikti Kliento (-ų) perduotus ar paties Teisinio atstovo surinktus ar paruoštus dokumentus Lietuvos Respublikos teismams, kitoms įstaigoms ir institucijoms, siekiant gauti teismo leidimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579-582 straipsniais.


2. Sudarydamas Sutartį ir išduodamas įgaliojimą, Klientas (-ai) patvirtina turintis (-ys) įgaliojimą ir teisinį veiksnumą atlikti minėtus veiksmus.


3. Vykdant nurodytą pavedimą Klientas (-ai) atstovui suteikia teisę Kliento (-o) vardu paruošti, pasirašyti ir paduoti bei gauti visus dokumentus ir informaciją, kuri reikalinga pavedimui vykdyti. Įgalinimai pagal sutartį yra su teise perįgalioti.


4. Teisinis atstovas neįsipareigoja Klientui (-ams) teikti kitų, su pavedimu (teismo leidimo gavimu) nesusijusių, teisinių paslaugų įskaitant, bet tuo neapsiribojant teisinio atstovavimo prieš trečiuosius asmenis, teisinių konsultacijų. Kitoms, su pavedimu nesusijusioms teisinėms paslaugoms teikti / gauti sudaroma atskira sutartis tarp Kliento (-ų) ir Teisinio atstovo, kurioje būtų tiksliai apibrėžiama Teisinio atstovo įgalinimų bei pavedimo apimtis.


5. Klientas privalo nedelsiant raštu informuoti Teisinį atstovą apie suteiktų įgaliojimų sustabdymą.


6. Teisinis atstovas turi teisę nepriimti/sustabdyti vykdyti Kliento pavedimą, jei jis yra neteisėtas, prieštarauja pasirašytos sutarties sąlygoms, sudaro galimybę kilti interesų konfliktui, ar Teisinis atstovas neturi galimybių jo įvykdyti pagal Kliento nurodymus arba Klientas vėluoja atsiskaityti už suteiktas paslaugas.


7. Klientas įsipareigoja suteikti teisiniam atstovui visus duomenis ir (arba) informaciją, reikalingus Sutarčiai vykdyti.


II. Paslaugų kaina ir apmokėjimo tvarka


1. Teikiamų teisinių paslaugų kaina skelbiama ir atnaujinama internetiniame tinklalapyje www.teismoleidimai.lt.


2. Teisinės paslaugos pagal Sutartį teikiamos tik užsakius paslaugą (nurodžius pavedimą) bei atlikus išankstinį apmokėjimą.


3. Pinigai už paslaugas negrąžinami, jei Teisinis atstovas atliko visus reikiamus veiksmus pavedimui įvykdyti, tačiau pavedimo negalima įvykdyti dėl objektyvių priežasčių ne dėl Teisinio atstovo kaltės (įskaitant, bet neapsiribojant Teismo atsisakymu išduoti teismo leidimą).


III. Privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas


1. Teisinis atstovas įsipareigoja vykdyti Privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimus, taip pat užtikrinti Kliento (-ų) pateiktos informacijos konfidencialumą. Teisinis atstovas Kliento (-ų) pateiktus asmens duomenis, renka ir naudoja tik ta apimtimi, kiek tai reikalinga Sutartimi apibrėžtam pavedimui atlikti.


2. Konfidenciali informacija tame tarpe ir asmens duomenys gali būti atskleista tik gavus išankstinį rašytinį Kliento (-ų) sutikimą arba kai tai būtina vykdant Kliento (-ų) pavedimą, arba kai tokia informacija privalo būti atskleista pagal teisės aktus.


3. Teisinis atstovas turi teisę savo tinklalapyje ar kitoje reklaminėje medžiagoje nurodyti Kliento atsiliepimus apie teismoleidimai.lt paslaugas.


IV. Nutraukimas


1. Sutartis sudaroma nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis Klientui (-ams) iš anksto susipažinus su Sutarties sąlygomis, jas perskaičius ir su jomis sutikus savo valią išreiškiant „sutikimo“ nuorodos paspaudimu tinklalapyje www.teismoleidimai.lt. Sutartis įsigalioja nuo teisinių paslaugų užsakymo internetu pateikimo bei apmokėjimo momento ir galioja iki visiško pavedimo pagal Teisiniam atstovui suteiktus įgalinimus įvykdymo.


2. Šalys gali vienašališkai, be jokių apribojimų, nutraukti paslaugų Sutartį. Šalis, ketinanti nutraukti Sutartį, privalo įspėti kitą sutarties šalį raštu prieš 2 dienas.


3. Nutraukus Sutartį Kliento (-ų) iniciatyva nesant Teisinio atstovo kaltės arba Teisinio atstovo iniciatyva dėl Kliento (-ų) kaltės, po to kai jau atlikti visi reikiami veiksmai pavedimui įvykdyti, arba pavedimas pilnai įvykdytas, pinigai už suteiktas teisines paslaugas Klientui (-ams) negrąžinami.


4. Nutraukus Sutartį bet kurios iš šalių iniciatyva, kai dalis veiksmų Kliento (-ų) pavedimui įvykdyti jau atlikti (pavedimas pradėtas vykdyti), tačiau pavedimas Sutarties nutraukimo momentu nėra pilnai įvykdytas, Klienui (ams) grąžinama už teisines paslaugas sumokėta suma iš jos išskaičius kainą už iki sutarties nutraukimo suteiktas Teisinio atstovo teisines paslaugas taikant valandinį įkainį 35 EUR/1 val. bei Teisinio atstovo patirtas pagrįstas išlaidas pavedimui įvykdyti.


V. Informacija apie nuotolinės sutarties atsisakymą


1. Klientas (-ai), pateikdamas rašytinį pranešimą Teisiniam atstovui, turi teisę, nenurodydamas (-i) priežasties atsisakyti užsakytų paslaugų per 14 dienų nuo užsakymo pateikimo, jei pavedimas nėra pilnai įvykdytas. Klientas (-ai) netenka teisės atsisakyti sutarties per 14 dienų nuo užsakymo pateikimo, jei atsisakymo momentu Teisinis atstovas yra pilnai įvykdęs pavedimą.


2. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties Klientas (-ai) turi teismoleidimai.lt kontaktiniam asmeniui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas (-i) nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Klientas (-ai) gali pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma.


3. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Klientas (-ai) nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.


4. Sutarties atsisakymo pasekmės: Jei paslaugos pradėtos teikti sutarties atsisakymo laikotarpiu, Klientas (-ai) turi sumokėti sumą, kuri yra proporcinga tam, kas buvo suteikta iki to momento, kai Klientas (-ai) informavo apie tai, jog atsisako Sutarties.


VI. Pavyzdinė nuotolinės sutarties atsisakymo forma


(Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)
– Kam [čia turite įrašyti teismoleidimai.lt kontaktinio asmens duomenis bei el. paštą]:
– Aš / Mes pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) paslaugų teikimo sutarties,
– Užsakytų [data],
– Kliento (-ų) vardas, pavardė,
– Kliento (-ų) adresas,
– Kliento (-ų) parašas (-ai) (tik jei ši forma pateikiama popierine forma),
– Data.


VII. Baigiamosios nuostatos


1. Teisinio atstovo civilinė atsakomybė yra ribojama pinigų suma, kurią Klientas (-ai) yra sumokėjęs (-ę) už suteiktas paslaugas, nebent žala buvo padaryta tyčia ar dėl didelio neatsargumo.


2. Klientas (-ai) įsipareigoja maksimaliai bendradarbiauti ir kooperuotis su Teisiniu atstovu tam, kad teikiamos paslaugos būtų visapusiškos, o pavedimas vykdomas patiriant minimalias laiko sąnaudas.


3. Klientas (-ai) užtikrina, kad informacija ir duomenys, kuriuos Klientas (-ai) pateikė teismoleidimai.lt ryšium su pavedimu, yra teisingi, išsamūs, tikslūs ir neklaidinantys. Klientas užtikrina, kad Teisinis atstovas nėra atsakingas už jokias pretenzijas, kilusias dėl neteisingos Kliento (-) pateiktos informacijos ir (arba) Kliento bendradarbiavimo stokos ar netinkamo bendradarbiavimo.


4. Visi pranešimai ir kitoks susirašinėjimas, pagal šias Sąlygas bei vykdant Sutartį, siunčiami kitai sutarties šaliai internetinio tinklalapio www.teismoleidimai.lt pagalba bei el paštu info@teismoleidimai.lt. Jeigu keičiasi Sutarties šalių rekvizitai, sutarties šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą.


5. Kiekvienas ginčas ar reikalavimas, kylantis iš Sąlygų bei Sutarties ar susijęs su Sąlygomis bei Sutartimi, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas abipusėmis derybos. Iš Sutarties kylančios šalių teisės ir pareigos turi būti vykdomos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


6. Teisinis atstovas turi teisę bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo keisti Sąlygas ir Sutarties nuostatas bei numatyti papildomas sąlygas, tačiau privalo dėti pastangas, kad Klientas (-ai) būtų informuotas (-i) apie tokius pakeitimus. Jei Kliento (-ų) atžvilgiu tokie pakeitimai yra nepalankūs, Klientas (-ai) turi juos patvirtinti, kad pakeistos sąlygos galėtų būti taikomos atitinkamam Klientui.


7. Tuo atveju, jei kurios nors Sutarties nuostata teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos Sutarties nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri Sutarties nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.


2018 © Visos teisės saugomos. Teismo leidimai | Sprendimas: Orange Moose